X

Trivsel

Få en fagperson, når livet er svært, og det kræver professionel omsorg eller støtte

PVB Trivsel er en særlig afdeling i PVB.

Der udføres ikke vikaropgaver i PVB Trivsel, men opgaver hvor kommunen/forvaltningen har behov for at få varetaget en specifik opgave med en borger eller hos en familie, enten i en afgrænset periode eller i længerevarende/permanente opgaver.

Hvad får I?

Når I som kommune vælger at benytte PVB Trivsel til løsning af en særlig opgave, oplever I en samarbejdspartner som ikke alene har fokus på selve opgaven og de mennesker/borgere der skal modtage støtten – men også varetagelsen af det administrative arbejde, der skal leve op til de regler og love som jeres forvaltning – og dermed vi – er underlagt.

PVB Trivsel varetager dermed opgaven på en måde der reelt løfter en stor del af arbejdsbyrden fra jeres bord. Vi står for:

 • Ansættelse af medarbejderen(e) som skal udføre opgaven
 • Lønbehandling af disse
 • Forpligtigelser ift. alle udgifter vedr. sygedagpenge, G-dage, Pension mm.
 • Supervision af medarbejderen(e)
 • Tovholderfunktion. Der er i alle opgaver tilknyttet en pædagogisk konsulent fra PVB som sørger for at koordinere opgaven efter jeres anvisninger og retningslinjer, så støttepersonen arbejder i den rigtige retning.
 • Udarbejdelse og fremsendelse af statusrapporter både undervejs i opgaven samt ved afslutningen af opgaven – ud fra efter jeres ønsker/behov. Skrevet i f.eks. ICS eller Signs of Safety.

 

Lave priser

Ovenstående arbejdsmetode betyder at PVB Trivsel ikke skal forveksles med aktører på området, hvor ydelsen primært er at finde en person til opgaven – hvorefter kommunen/forvaltningen selv i langt højere grad skal koordinere, supervisere samt være tovholdere på opgaven.

Vi kan dermed med sikkerhed sige at vores priser er særdeles konkurrencedygtige.

Risiko – sikkerhed

Det socialfaglige område er et af de mest følsomme områder – set i forhold til kommunens potentielle risiko for at havne i dagspressen af de forkerte årsager. I har derfor brug for en leverandør som i hele sin organisation er solidt forankret i de love og regler som er gældende – både ift. selve opgavens løsning, men som også opfylder de seneste krav vedr. GDPR/beskyttelse af personfølsomme oplysninger mm.

PVB’s medarbejdere arbejder i øvrigt efter overenskomst indgået med de gældende fagbevægelser inden for området.

PVB – Vi kan ikke lide løse ender …. 😊

 

 

Helt konkret:

Børn, unge og voksne med særlige udfordringer kræver kompetente og robuste fagpersoner.

Vores medarbejdere er specialuddannede og har stor erfaring i at vejlede og aflaste i daginstitutioner, på skoler eller i private hjem, hvor den pågældende familie eller børnegruppe trænger til aflastning. Alle medarbejdere modtager kontinuerlig supervision til at løse disse opgaver.

PVB faciliterer desuden støtteordninger til unge mennesker med sociale eller neurokognitive vanskeligheder, til gennemførelse af samvær mellem forældre og anbragte børn og har stor erfaring indenfor autismeområdet.

Alle opgaver indledes med en grundig dialog og bliver tilpasset ud fra kundens ønsker og behov. På baggrund heraf tages stilling til hvilke rammer, der skal fastlægges for den pædagogiske indsats og for samarbejdet med barnet, den unge/voksne eller familien og de involverede professionelle.

PVB varetager desuden al administration i forbindelse med pædagogernes lønudbetaling, pension, feriepenge og eventuelle sygdom.

PVB dækker følgende ydelser jf. Lov om socialservice (Serviceloven):

 • § 41 – Merudgifter i hjemmet. Timeaflastning til forældre med hjemmeboende børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
 • § 45 – 15 timers ledsagelse om måneden til børn og unge mellem 12 og 18 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
 • § 52 – Særlig støtte til børn og unge i form af; Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet. Rådgivning, familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer. En fast kontaktperson for barnet eller den unge eller for hele familien.
 • § 71 – Støttet eller overvåget samvær til anbragte børn og unge og deres forældre. Støttet samvær jf. § 71, stk. 2 og Overvåget samvær jf. § 71, stk. 3
 • § 76 – Kontaktperson til unge ml. 18-23 år som kan bidrage med en god overgang til en selvstændig tilværelse og have fokus på at understøtte den unges uddannelse og beskæftigelse samt øvrige relevante forhold, f.eks. anskaffelse af selvstændig bolig.
 • § 85 – Socialpædagogisk bistand til personer, der på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Bistanden kan ydes som et element i et samlet tilbud om bl.a. rådgivning, støtte, hjælp til pleje, behandling, træning eller ledsagelse til personer uanset deres boform.
 • § 97 – Ledsageordning til unge og voksne borgere mellem 12 og 67 år med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Se mere under de enkelte faner.

Vil du vide mere

Hvis du er interesseret i information om, hvilken fagperson vi kan tilbyde dig, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 70 27 12 18

Hvis du ønsker at blive vikar, så tilmeld dig PVB jobportal under fanen 'Bliv vikar'

Mere om trivsel

Specialiserede autismekonsulenter

PVB tilbyder Støttekonsulenter med specialviden til borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) og ADHD.

PVB’s Støttekonsulenter hjælper borgeren med at få skabt en hverdag, med mest mulig tydelighed, struktur og forudsigelighed. Målet er en høj grad af tryghed og trivsel og på sigt at lære borgeren strategier, som hjælper med at tackle hverdagens udfordringer lettere.

PVB Trivsel har en bred gruppe af Støttekonsulenter, som har rigtig meget erfaring med borgere med AFS og ADHD. Støttekonsulenterne arbejder ud fra den nyeste viden på området og benytter sig af metoder som eksempelvis Appreciative Inquiry og TEACCH.

PVB Trivsel tilbyder bl.a. følgende hjælp efter Loven om Social Service:

 • Aflastning efter Servicelovens § 41 om merudgifter i hjemmet til hjemmeboende børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
 • Ledsagelse af børn og unge efter Servicelovens § 45 om merudgifter til hjemmeboende børn og unge mellem 12 og 18 år med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
 • Støttekonsulenter og/eller Familiekonsulenter til børn og unge efter Servicelovens § 52 i form af praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet samt rådgivning, familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer. Støtten kan gives som en fast kontaktperson for barnet/den unge eller for hele familien.
 • Kontaktpersoner til unge ml. 18-23 år efter Servicelovens § 76. Kontaktpersonerne kan bidrage med en god overgang til en selvstændig tilværelse og have fokus på at understøtte den unges uddannelse og beskæftigelse samt øvrige relevante forhold, f.eks. anskaffelse af selvstændig bolig.
 • Socialpædagogisk bistand efter Servicelovens § 85, som kan ydes til personer, der på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Bistanden kan ydes som et element i et samlet tilbud om bl.a. rådgivning, støtte, hjælp til pleje, behandling, træning eller ledsagelse til personer uanset deres boform.
 • Ledsageordning til unge og voksne efter Servicelovens § 97 til borgere mellem 12 og 67 år med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Støtte- og kontaktpersoner til børn og unge med særlige behov

Støtte og kontaktpersonsordninger kan have stor effekt på børn og unge, der har brug for at lære at stå på egne ben eller som har brug for at træne sociale spilleregler eller strategier, som eksempelvis kan kompensere for neurokognitive vanskeligheder. Med en sådan ordning mødes barnet eller den unge af en professionel pædagog, som støtter vedkommende til at blive mere selvhjulpen og komme i bedre trivsel.

Målgruppen for indsatsen

Er børn og unge, som i hverdagen har behov for ekstra støtte eller ledsagelse. Barnet eller den unge kan have sociale- eller psykiske udfordringer eller have en egentlig kognitiv, fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse herunder eksempelvis ASF eller ADHD.

PVB Trivsels pædagogiske indsats

Vores Støtte- og kontaktpersoner er uddannet pædagoger og har gode kompetencer og erfaring med udsatte børn og unge. Opgaverne tilpasses barnets/den unges behov i samarbejde med forældre og/eller myndigheder. Hovedelementerne i den pædagogiske indsats er en tydelig pædagogik fra en troværdig voksen og der arbejdes med struktur og genkendelighed i hverdagen for at bibringe barnet/den unge mest mulig trivsel og flest mulige kompenserende strategier, så hverdagen bliver lettere at overskue.

PVB Trivsel tilbyder bl.a. følgende hjælp efter Loven om Social Service:

 • 15 timers ledsagelse om måneden efter Servicelovens § 45 til børn og unge mellem 12 og 18 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
 •  Kontaktpersoner til unge ml. 18-23 år efter Servicelovens § 76, som kan bidrage med en god overgang til en selvstændig tilværelse og have fokus på at understøtte den unges uddannelse og beskæftigelse samt øvrige relevante forhold, f.eks. anskaffelse af selvstændig bolig.
 •  Ledsageordning til unge og voksne borgere mellem 12 og 67 år med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse efter Servicelovens § 97.

Overvåget og støttet samvær mellem børn og forældre

PVB Trivsel tilbyder Familiekonsulenter til at bistå med at gennemføre støttet eller overvåget samvær til forældre med anbragte børn, således at relationen mellem forældre og barn bibeholdes og barnet oplever tryghed og omsorg i samværet.

Vores Familiekonsulenter har stor erfaring i observation, vejledning og dokumentation til både støttet-og overvåget samvær. PVB Trivsels Familiekonsulenter har en høj faglig etik og kan bookes med relativt kort varsel. Alle vores Familiekonsulenter modtager kontinuerligt supervision i PVB Trivsel.

Støttet eller overvåget samvær er en del af Loven om Social Service:

 • Støttet samvær efter Servicelovens § 71 stk. 2. Ordningen er frivillig og der kræves samtykke fra forældremyndighedsindehaver og unge som fyldt 15 år. Der skal ikke udarbejdes samværsbeskrivelser i forbindelse med samværet.
 • Overvåget samvær til børn og unge og den/de forældre, som barnet ikke bor hos efter Servicelovens 71, stk. 3. Overvåget samvær skal afgøres i Kommunens børn og unge-udvalg og der skal udarbejdes samværsbeskrivelser for de enkelte samvær.

 

Støttekonsulenter til skole- og institutionsbørn med særlige behov

PVB Trivsel har de senere år oplevet en stigende efterspørgsel på Støttekonsulenter til daginstitutions og skoleområdet.

PVB Trivsel bliver typisk kontaktet af vores kunder på daginstitutions- og skoleområdet, når de har et barn, som er kommet så meget i mistrivsel, at alle omkring barnet er berørt af situationen. Det kan udover det omtalte barn, være de øvrige børn i klassen, børnenes forældre samt klassens lærer, som i mindre eller større omfang er blevet sygemeldt.

Ofte har kunden prøvet forskellige tiltag i en periode for at afhjælpe barnets vanskeligheder eller for at inkludere barnet.

Målgruppen for PVB Trivsels indsats

Børn der er i mistrivsel og som periodevis kan være svært inkluderbare. Det kan være børn med sociale- eller psykiske udfordringer eller børn, hvor man har mistanke om, at de har en egentlig kognitiv, fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse herunder eksempelvis ASF eller ADHD.

PVB Trivsels pædagogiske indsats

PVB Trivsels Støttekonsulenter har særlig viden og kompetencer i arbejdet med børn med særlige behov og Støttekonsulenterne har god erfaring i, at løse ovenstående udfordringer.

I første omgang handler det om at Støttekonsulenten og barnet får opbygget en relation og at skærme barnet og få dets stressniveau bragt ned, så barnet kommer i bedre trivsel. Det gør vores Støttekonsulenter ved at tilbyde barnet en struktureret og forudsigelig hverdag med tydelig pædagogik og troværdighed. Dernæst går opgaven ud på at lære barnet nye kompenserende strategier, så det eventuelt kan blive en del af børnegruppen igen eller til et eventuelt mere passende daginstitutions- eller skoletilbud er fundet til barnet.

Hjemmeboende handicappede børn

PVB Trivsel tilbyder professionel aflastning til familier med hjemmeboende børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Aflastningen udføres af kompetente og omsorgsfulde fagpersoner, der har rigtig god erfaring med det/de handicap, som barnet har. Aflastningen hjælper familien til at få hverdagen til at hænge sammen, så forældrene får mulighed for at give familiens øvrige børn kontakt og omsorg.

Tilbuddet giver endvidere forældrene overskud til at tage sig af eksempelvis praktiske opgaver eller at få sovet om natten. Tilbuddet kan vare fra få timer/dage om ugen til døgnaflastning og betyder, at barnet får mulighed for at blive længere tid i eget hjem – ligesom barnet kan undgå at komme på aflastningsinstitutioner i kortere eller længere perioder.

PVB Trivsel tilbyder bl.a. følgende hjælp efter Loven om Social Service

 • Aflastningen kan ydes efter Servicelovens § 41 om merudgifter i hjemmet til hjemmeboende børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
 • PVB Trivsel kan ligeledes tilbyde ledsagelse af barnet efter Servicelovens § 45 om merudgifter til hjemmeboende børn mellem 12 og 18 år med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

 

Familieopgaver

PVB Trivsel tilbyder Familiekonsulenter med god erfaring i at observere og vejlede udsatte familier, hvor det kommunale familieafsnit eller handicapcenter kan være bekymret for børnenes trivsel og/eller forældrenes forældreevne.

Målgruppen for PVB Trivsels familieopgaver

Kan være unge forældre eller forældre som eksempelvis er psykisk sårbare, har en personlighedsforstyrrelse, et misbrug eller en lav IQ. Fælles for forældrene er, at de kan have svært ved at se barnets basale behov eller behov for god kontakt og opfylde disse.

PVB Trivsel kan endvidere tilbyde pasning af børn i familiens eget hjem, hvis forældre eksempelvis uden netværk bliver akut indlagt eller vi kan tilbyde aflastning til forældre, der venter på, at deres barn får tilbudt en aflastningsfamilie.

PVB Trivsel tilbyder også aflastning i hjemmet til forældre med børn med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Se endvidere fanen ”Hjemmeboende børn med funktionsnedsættelse”.

I tæt dialog med vores samarbejdspartnere tilrettelægger vi særlige pædagogiske forløb i familiens hjem eller på barselsgangen. Alle vores Familiekonsulenter modtager kontinuerligt supervision i PVB Trivsel.

Observations-, vejlednings- og aflastningsopgaver er en del af Loven om Social Service:

 • Aflastning efter Servicelovens § 41 om merudgifter i hjemmet til hjemmeboende børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
 • Støttekonsulenter og/eller Familiekonsulenter til børn og unge efter Servicelovens § 52 i form af praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet samt rådgivning, familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer. Støtten kan gives som en fast kontaktperson for barnet/den unge eller for hele familien.

 

 

 

 

Enkeltmandsprojekter og/eller psykiatrimedarbejdere til borgere med udadreagerende adfærd

Døgninstitutioner kan lejlighedsvis have borgere, som ikke passer til den målgruppe, der normalt visiteres til institutionen. Det kan betyde, at borgeren stagnerer i sin udvikling eller ligefrem kommer i mistrivsel. Der kan således periodevis opstå et behov for at finde en anden fysisk lokalitet til borgeren for at skærme vedkommende eller den øvrige brugergruppe. Denne løsning kræver ofte supplement eller aflastning af institutionens faste personale med en eller flere medarbejdere fra PVB Trivsel. PVB Trivsel kan stille op med 24 timers dækning eller med spredte dag-, aften- eller nattevagter afhængigt af kundens behov.

Målgruppen for enkeltmandsprojekter

Kan være institutioner, som arbejder med udsatte unge, sindslidende samt mennesker med nedsat funktionsevne herunder eksempelvis borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelser og/eller ADHD. PVB Trivsel har stor erfaring med de metoder, der anvendes ved udadreagerende adfærd, eksempelvis Low Arousal.

PVB Trivsel har en fast gruppe af medarbejdere, som har rigtig meget erfaring med enkeltmandsprojekter og med målgruppen for disse samt med borgere i alle aldre med udadreagerende adfærd.

Psykiatrimedarbejdere

Vores psykiatrimedarbejdere har særlige kompetencer i konfliktnedtrapning og Low Arousal, hvilket betyder, at de er i stand til at skabe ro omkring borgere med udadreagerende adfærd, hvilket er til glæde for borgeren selv, for de øvrige borgere på institutionen og for institutionens medarbejdere.

PVB's arbejdsgange og administrative spørgsmål

PVB Trivsel samarbejder med sagsbehandlere i landets Handicapcentre og Familieafsnit samt med daginstitutions- og skoleledere.

Alle opgaver indledes med en grundig dialog og bliver tilpasset ud fra kundens ønsker og behov. På baggrund heraf tages stilling til hvilke rammer, der skal fastlægges for den pædagogiske indsats og for samarbejdet med barnet, den unge/voksne eller familien og de involverede professionelle. Forløb som varer længere end en måned indledes med et formøde, hvor kunden, PVB’s Pædagogiske Konsulent og de involverede pædagoger mødes og afstemmer forventninger til opgaven.

Vores medarbejdere modtager kontinuerlig supervision af PVB’s Pædagogiske Konsulent.

PVB Trivsel varetager al administration i forbindelse med pædagogernes lønudbetaling, pension, feriepenge og eventuelle sygdom.

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk