X

Trivsel

Få en fagperson, når hverdagen er udfordret, og det kræver professionel omsorg eller støtte

Børn, unge og voksne med særlige udfordringer kræver kompetente og robuste fagpersoner.

Vores medarbejdere er specialuddannede og har stor erfaring med støtte i daginstitutioner, på skoler eller i private hjem, hvor barnet, familien eller den unge/voksne, trænger til professionel omsorg eller støtte. Alle medarbejdere modtager kontinuerlig supervision til at løse disse opgaver.

Støtte- og inklusionspædagoger

Når personalet har brug for specialpædagogisk assistance i daginstitutionen eller skolen, tilbyder PVB Trivsel uddannede og kompetente støtte- og inklusionspædagoger, til børn med særlige behov.

 PVB Trivsel har 23 års erfaring med

 • Børn der ikke trives i deres nuværende tilbud
 • Børn med udadreagerende adfærd
 • Børn som periodevis har brug for at blive skærmet
 • Børn med særlige udfordringer, som fx venter på at blive børnepsykiatrisk udredt eller venter på et specialtilbud
 • Hurtig og professionel assistance
 • Korte- og længerevarende støtteforløb med de samme specialpædagoger

Vi arbejder med at få barnet i trivsel ved bl.a.

 • At skabe en struktureret hverdag
 • At skabe tydelige og forudsigelige rammer
 • At nedsætte barnets stressniveau
 • Arbejde 1-1 med barnet i starten
 • Troværdige, tydelige og autentiske voksne
 • At skærme barnet periodevis
 • At lære barnet nye kompenserende strategier
 • At inkludere barnet på sigt, hvis det giver mening

Disse ydelser er inkluderet i timeprisen

 • Formøde og forventningsafstemning mellem støtte/inklusionspædagogen, jer og PVB’s Konsulent, inden opgaven sættes i gang.
 • Kontinuerlig supervision af støtte/inklusionspædagogen med fokus på opgavens handleplansmål. Supervisionen varetages af PVB’s Pædagogiske Konsulent.
 • Tovholderfunktion omkring skemalægning og øvrigt indhold i opgaven.
 • Dokumentation af nødværge i forbindelse med evt. udadreagerende adfærd.
 • Alle udgifter vedr. løn, pension, feriepenge samt evt. sygedagpenge og g-dage m.m.

Vi kommer gerne ud til et uforpligtende møde for at drøfte, hvordan vi kan hjælpe jer med at løse opgaven.

PVB dækker følgende ydelser jf. Lov om socialservice (Serviceloven):

Alle opgaver indledes med en grundig dialog og bliver tilpasset ud fra kundens ønsker og behov. På baggrund heraf tages stilling til hvilke rammer, der skal fastlægges for den pædagogiske indsats og for samarbejdet med barnet, den unge/voksne eller familien og de involverede professionelle. Der udarbejdes og fremsendes statusrapporter efter aftale – ud fra jeres ønsker/behov.

 • § 84 – Aflastning/afløsning i hjemmet. Formålet er at afløse eller aflaste forældre til hjemmeboende og plejekrævende børn/unge, så forældrene ex får mulighed for at fokusere familiens øvrige børn og give dem kontakt og omsorg. Aflastningen/afløsningen kan også gives med det formål, at forældrene får sovet eller får mulighed for oplevelser udenfor hjemmet. Aflastningen/afløsningen kan dermed sammensættes på mange forskellige måder med udgangspunkt i det behov familien beskriver.
 • § 85 – Socialpædagogisk bistand til voksne borgere, der på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Bistanden kan ydes som et element i et samlet tilbud om bl.a. rådgivning, støtte, hjælp til pleje, behandling, træning eller ledsagelse til personer uanset deres boform.

PVB løser ligeledes følgende opgaver:

 • Ledervikar til alle typer pædagogiske institutioner
 • Afdelingsleder eller souschefvikar til alle typer pædagogiske institutioner
 • Special- og sygeundervisning til børn og unge
 • Specialiserede autismekonsulenter konsulenter til borgere med Autisme og/eller ADHD/ADD
 • Enkeltmandsprojekter til borgere der ikke trives i deres nuværende tilbud

Læs mere nedenfor i afsnittet “Mere om Trivsel”…

Vil du vide mere

Hvis du er interesseret i information om, hvilken fagperson vi kan tilbyde dig, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 70 27 12 18.

Hvis du ønsker at blive vikar, så tilmeld dig PVB Jobportal under menupunktet 'Bliv vikar'.

Download folder om PVB Trivsel

Mere om trivsel

PVB Trivsel er en særlig afdeling i PVB

Der udføres ikke vikaropgaver i PVB Trivsel, men opgaver hvor kommunen/forvaltningen har behov for at få varetaget en specifik opgave med en borger eller hos en familie, enten i en afgrænset periode eller i længerevarende/permanente opgaver.

PVB Trivsel har stort fokus på at bruge den/de samme medarbejdere i opgaverne, så kontinuiteten for barnet/borgeren opretholdes.

Hvad får I?

Når I vælger at benytte PVB Trivsel til løsning af en særlig opgave, får I en samarbejdspartner, som ikke alene har fokus på selve opgaven og de børn/borgere, der skal modtage støtten – men også varetagelsen af det administrative arbejde, der skal leve op til de regler og love som I – og dermed vi – er underlagt.

PVB Trivsel varetager dermed opgaven på en måde, der (afhængigt af opgavens karakter) reelt løfter en stor del af arbejdsbyrden fra jeres bord. Vi står for:

 • Ansættelse af medarbejderen som skal udføre opgaven
 • Indhentelse af børne- og straffeattest inden ansættelse i PVB
 • PVB opfylder krav om GPDR/beskyttelse af personfølsomme oplysninger og benytter sikker mail ved eks. fremsendelse af Statusrapporter
 • Lønbehandling
 • Forpligtigelser ift. alle udgifter vedr. sygedagpenge, G-dage, Pension m.m.
 • Supervision af medarbejderen
 • Der er i alle opgaver tilknyttet en konsulent fra PVB, som sørger for at koordinere opgaven efter jeres anvisninger og retningslinjer, så støttepersonen arbejder i den rigtige retning.
 • Udarbejdelse og fremsendelse af statusrapporter – efter aftale og ud fra jeres ønsker/behov.

Lave priser

Ovenstående arbejdsmetode betyder at PVB Trivsel ikke skal forveksles med aktører på området, hvor ydelsen primært er at finde en person til opgaven – hvorefter kunden selv i langt højere grad skal koordinere, supervisere samt være tovholdere på opgaven.

Vi kan dermed med sikkerhed sige at vores priser er særdeles konkurrencedygtige.

Ledervikar til alle typer pædagogiske institutioner

Nogle gange kan der ske det, at den overordnede leder bliver akut fraværende ex grundet sygdom og der dermed akut mangler en konstitueret leder. PVB Trivsel har en del medarbejdere tilknyttet med solid ledererfaring fra både dag- og døgninstitutioner, og vi hjælper gerne med at løse en sådan opgave.

Afdelingsleder eller souschefvikar til alle typer pædagogiske institutioner

Står I og mangler en afdelingsleder eller en souschef for en periode har PVB Trivsel en del medarbejdere tilknyttet med solid afdelingsleder/souscheferfaring fra de forskellige pædagogiske områder. Kontakt os gerne, hvis I har brug for hjælp til at løse opgaven.

Ressourcepædagoger som kan hjælpe med at give daginstitutionen et fagligt løft

PVB Trivsel får ind imellem henvendelser fra daginstitutioner, hvor personalet har brug for et fagligt løft i en periode. Det kan ex være daginstitutioner, hvor personalet er relativt nyuddannet eller hvor institutionen i en periode har modtaget mange børn med særlige udfordringer og personalet ikke har specialpædagogisk erfaring. Vores Ressourcepædagoger kan helt praksisnært vejlede personalet på stuerne om ex dagsstruktur, arbejdet med Den Styrkede Pædagogisk Lærerplan i hverdagen, forældresamtaler eller vejledning omkring specialpædagogiske tiltag til børn med særlige behov i hverdagen.

Special- og sygeundervisning til børn og unge

PVB Trivsel tilbyder faguddannede folkeskolelærer til elever, som er visiteret til special- og sygeundervisning, fordi de – af en eller anden grund – ikke er i stand til at deltage i den almindelige undervisning i folkeskolen.

Specialiserede konsulenter til borgere med autisme og/eller ADHD/ADD

PVB tilbyder støttekonsulenter med specialviden til voksne borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelser (AFS) og ADHD/ADD jf. Servicelovens § 85.

PVB’s støttekonsulenter hjælper borgeren med at få skabt en hverdag, med mest mulig struktur og forudsigelighed. Målet er en høj grad af tryghed og trivsel og på sigt at lære borgeren kompenserende strategier, der hjælper med at tackle hverdagens udfordringer.

Enkeltmandsprojekter

Døgninstitutioner kan lejlighedsvis have borgere, som ikke passer til den målgruppe, der normalt visiteres til institutionen. Det kan betyde, at borgeren stagnerer i sin udvikling eller ligefrem kommer i mistrivsel. Der kan således periodevis opstå et behov for at finde en anden fysisk lokalitet til borgeren for at skærme vedkommende eller den øvrige brugergruppe. Denne løsning kræver ofte supplement eller aflastning af institutionens faste personale med en eller flere medarbejdere fra PVB Trivsel.

Målgruppen for enkeltmandsprojekter kan være institutioner, som arbejder med udsatte unge, sindslidende samt borgere med autisme eller borgere med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne. PVB Trivsel har stor erfaring med de metoder, der anvendes ved udadreagerende adfærd, eksempelvis Low Arousal.