X

Trivsel

Få en fagperson, når hverdagen er udfordret, og det kræver professionel omsorg eller støtte

Børn, unge og voksne med særlige udfordringer kræver kompetente og robuste fagpersoner.

Vores medarbejdere er specialuddannede og har stor erfaring med støtte i daginstitutioner, på skoler eller i private hjem, hvor barnet, familien eller den unge/voksne, trænger til professionel omsorg eller støtte. Alle medarbejdere modtager kontinuerlig supervision til at løse disse opgaver.

Støtte- og inklusionspædagoger

Når personalet har brug for specialpædagogisk assistance i daginstitutionen eller skolen, tilbyder PVB Trivsel uddannede og kompetente støtte- og inklusionspædagoger, til børn med særlige behov.

 PVB Trivsel har 23 års erfaring med

 • Børn der ikke trives i deres nuværende tilbud
 • Børn med udadreagerende adfærd
 • Børn som periodevis har brug for at blive skærmet
 • Børn med særlige udfordringer, som fx venter på at blive børnepsykiatrisk udredt eller venter på et specialtilbud
 • Hurtig og professionel assistance
 • Korte- og længerevarende støtteforløb med de samme specialpædagoger

Vi arbejder med at få barnet i trivsel ved bl.a.

 • At skabe en struktureret hverdag
 • At skabe tydelige og forudsigelige rammer
 • At nedsætte barnets stressniveau
 • Arbejde 1-1 med barnet i starten
 • Troværdige, tydelige og autentiske voksne
 • At skærme barnet periodevis
 • At lære barnet nye kompenserende strategier
 • At inkludere barnet på sigt, hvis det giver mening

Disse ydelser er inkluderet i timeprisen

 • Formøde og forventningsafstemning mellem støtte/inklusionspædagogen, jer og PVB’s Konsulent, inden opgaven sættes i gang.
 • Kontinuerlig supervision af støtte/inklusionspædagogen med fokus på opgavens handleplansmål. Supervisionen varetages af PVB’s Pædagogiske Konsulent.
 • Tovholderfunktion omkring skemalægning og øvrigt indhold i opgaven.
 • Dokumentation af nødværge i forbindelse med evt. udadreagerende adfærd.
 • Alle udgifter vedr. løn, pension, feriepenge samt evt. sygedagpenge og g-dage m.m.

Vi kommer gerne ud til et uforpligtende møde for at drøfte, hvordan vi kan hjælpe jer med at løse opgaven.

PVB dækker følgende ydelser jf. Lov om socialservice (Serviceloven):

Alle opgaver indledes med en grundig dialog og bliver tilpasset ud fra kundens ønsker og behov. På baggrund heraf tages stilling til hvilke rammer, der skal fastlægges for den pædagogiske indsats og for samarbejdet med barnet, den unge/voksne eller familien og de involverede professionelle. Der udarbejdes og fremsendes statusrapporter efter aftale – ud fra jeres ønsker/behov. PVB Trivsel har kendskab til ICS og Signs of Safety.

 • § 41 – Merudgifter i hjemmet. Timeaflastning til forældre med hjemmeboende børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
 • § 45 – 15 timers ledsagelse om måneden til børn og unge mellem 12 og 18 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
 • § 52 – Særlig støtte til børn og unge i form af praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet. En fast støttekontaktperson for barnet eller den unge.
 • § 71 – Støttet eller overvåget samvær til anbragte børn/ unge og deres forældre. Støttet samvær jf. § 71, stk. 2 og Overvåget samvær jf. § 71, stk. 3
 • § 76 – Kontaktperson til unge ml. 18-23 år som kan bidrage med en god overgang til en selvstændig tilværelse og have fokus på at understøtte den unges uddannelse og beskæftigelse samt øvrige relevante forhold, f.eks. anskaffelse af selvstændig bolig.
 • § 85 – Socialpædagogisk bistand til personer, der på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Bistanden kan ydes som et element i et samlet tilbud om bl.a. rådgivning, støtte, hjælp til pleje, behandling, træning eller ledsagelse til personer uanset deres boform.
 • § 97 –Ledsageordning til unge og voksne borgere mellem 12 og 67 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Vil du vide mere

Hvis du er interesseret i information om, hvilken fagperson vi kan tilbyde dig, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 70 27 12 18.

Hvis du ønsker at blive vikar, så tilmeld dig PVB Jobportal under menupunktet 'Bliv vikar'.

Download folder om PVB Trivsel

Mere om trivsel

PVB Trivsel er en særlig afdeling i PVB

Der udføres ikke vikaropgaver i PVB Trivsel, men opgaver hvor kommunen/forvaltningen har behov for at få varetaget en specifik opgave med en borger eller hos en familie, enten i en afgrænset periode eller i længerevarende/permanente opgaver.

PVB Trivsel har stort fokus på at bruge den/de samme medarbejdere i opgaverne, så kontinuiteten for borgeren opretholdes.

Hvad får I?

Når I som kommune vælger at benytte PVB Trivsel til løsning af en særlig opgave, får I en samarbejdspartner, som ikke alene har fokus på selve opgaven og de mennesker/borgere, der skal modtage støtten – men også varetagelsen af det administrative arbejde, der skal leve op til de regler og love som jeres forvaltning – og dermed vi – er underlagt.

PVB Trivsel varetager dermed opgaven på en måde, der (afhængigt af opgavens karakter) reelt løfter en stor del af arbejdsbyrden fra jeres bord. Vi står for:

 • Ansættelse af medarbejderen som skal udføre opgaven
 • Lønbehandling
 • Forpligtigelser ift. alle udgifter vedr. sygedagpenge, G-dage, Pension m.m.
 • Supervision af medarbejderen
 • Der er i alle opgaver tilknyttet en konsulent fra PVB, som sørger for at koordinere opgaven efter jeres anvisninger og retningslinjer, så støttepersonen arbejder i den rigtige retning.
 • Udarbejdelse og fremsendelse af statusrapporter – efter aftale og ud fra jeres ønsker/behov. PVB Trivsel har kendskab til ICS og Signs of Safety.

Lave priser

Ovenstående arbejdsmetode betyder at PVB Trivsel ikke skal forveksles med aktører på området, hvor ydelsen primært er at finde en person til opgaven – hvorefter kommunen/forvaltningen selv i langt højere grad skal koordinere, supervisere samt være tovholdere på opgaven.

Vi kan dermed med sikkerhed sige at vores priser er særdeles konkurrencedygtige.

Risiko – sikkerhed

Det socialfaglige område er et af de mest følsomme områder – set i forhold til kommunens potentielle risiko for at havne i dagspressen af de forkerte årsager. I har derfor brug for en leverandør, som i hele sin organisation er solidt forankret i de love og regler, som er gældende – både ift. selve opgavens løsning, men som også opfylder de seneste krav vedr. GDPR/beskyttelse af personfølsomme oplysninger m.m.

Specialiserede autismekonsulenter

PVB tilbyder støttekonsulenter med specialviden til borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelser (AFS) og ADHD/ADD.

PVB’s støttekonsulenter hjælper borgeren med at få skabt en hverdag, med mest mulig struktur og forudsigelighed. Målet er en høj grad af tryghed og trivsel og på sigt at lære borgeren kompenserende strategier, der hjælper med at tackle hverdagens udfordringer.

Støtte og kontaktpersoner til børn og unge

Støtte og kontaktpersonsordninger kan have stor effekt på børn og unge, der har brug for at lære at stå på egne ben, eller som har brug for at træne sociale spilleregler eller strategier, som eksempelvis kan kompensere for neurokognitive vanskeligheder. Med en sådan ordning mødes barnet eller den unge af en professionel pædagog, som støtter vedkommende til at blive mere selvhjulpen og komme i bedre trivsel.

Støttet eller overvåget samvær efter § 71 SL

Barnet eller den unge har ret til samvær og kontakt med forældre, søskende og øvrige familiemedlemmer, når det er anbragt udenfor hjemmet.

Formålet med det støttede samvær er at give råd, hjælp og vejledning til forældrene under samværet så forældrene bliver bedre i stand til at reagere hensigtsmæssigt på barnets/den unges signaler og behov. Det støttede samvær er et frivilligt tilbud til forældrene.

Formålet med det overvågede samvær er at sikre barnets/den unges sundhed, udvikling og sikkerhed under samværet, så barnet/den unge kan være sammen med sine forældre uden at lide fysisk eller psykisk overlast. Fokus er således på barnets/den unges behov og tryghed under samværet.

Enkeltmandsprojekter

Døgninstitutioner kan lejlighedsvis have borgere, som ikke passer til den målgruppe, der normalt visiteres til institutionen. Det kan betyde, at borgeren stagnerer i sin udvikling eller ligefrem kommer i mistrivsel. Der kan således periodevis opstå et behov for at finde en anden fysisk lokalitet til borgeren for at skærme vedkommende eller den øvrige brugergruppe. Denne løsning kræver ofte supplement eller aflastning af institutionens faste personale med en eller flere medarbejdere fra PVB Trivsel.

Målgruppen for enkeltmandsprojekter kan være institutioner, som arbejder med udsatte unge, sindslidende samt borgere med autisme eller borgere med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne. PVB Trivsel har stor erfaring med de metoder, der anvendes ved udadreagerende adfærd, eksempelvis Low Arousal.

Aflastning/afløsning i hjemmet efter § 84 SL

Aflastning/afløsning kan tilbydes til forældre med hjemmeboende børn/unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Formålet med aflastning/afløsning kan være pasning af barnet/den unge, så forældrene aflastes, så forældrene ex får mulighed for at fokusere familiens øvrige børn og give dem kontakt og omsorg. Aflastningen/afløsningen kan også gives med det formål, at forældrene får sovet eller får mulighed for oplevelser udenfor hjemmet. Aflastningen/afløsningen kan dermed sammensættes på mange forskellige måder med udgangspunkt i det behov familien beskriver.

Aflastning/afløsning er den mindst indgribende aflastningsform for familien. Tilbuddet kan vare fra få timer/dage om ugen til døgnaflastning og betyder, at barnet får mulighed for at blive længere tid i eget hjem – ligesom barnet kan undgå aflastningsinstitutioner i kortere eller længere perioder.

Pædagogisk praktisk støtte i hjemmet efter § 52 SL

Formålet med pædagogisk praktisk støtte i hjemmet er at støtte forældre i udsatte positioner i at blive i stand til at tage vare på barnet/den unge, så familien holdes samlet i hjemmet.

Støtten kan ex bestå i at hjælpe forældrene til at strukturere hverdagen, så deres børn kommer i daginstitution eller skole hver dag eller at forældrene hjælpes til en bedre kontakt og relation til børnene. Støtten kan således være af både pædagogisk eller praktisk karakter.