X

Trivsel

Få en fagperson, når hverdagen er udfordret, og det kræver professionel omsorg eller støtte

Børn, unge og voksne med særlige udfordringer kræver kompetente og robuste fagpersoner.

Vores medarbejdere er specialuddannede og har stor erfaring med støtteopgaver i daginstitutioner, på skoler eller i private hjem, hvor barnet, familien eller den unge/voksne, trænger til professionel omsorg eller støtte. Alle medarbejdere modtager kontinuerlig supervision til at løse disse opgaver.

Støtte- og inklusionspædagoger

Når personalet har brug for specialpædagogisk assistance i daginstitutionen eller skolen, tilbyder PVB Trivsel uddannede og kompetente støtte- og inklusionspædagoger, til børn med særlige behov.

 PVB Trivsel har 22 års erfaring med

 • Børn der ikke trives i deres nuværende tilbud
 • Børn med udadreagerende adfærd
 • Børn som periodevis har brug for at blive skærmet
 • Børn med særlige udfordringer, som fx venter på at blive børnepsykiatrisk udredt eller venter på et specialtilbud
 • Hurtig og professionel assistance
 • Korte- og længerevarende støtteforløb med de samme specialpædagoger

Vi arbejder med at få barnet i trivsel ved bl.a.

 • At skabe en struktureret hverdag
 • At skabe tydelige og forudsigelige rammer
 • At nedsætte barnets stressniveau
 • Arbejde 1-1 med barnet i starten
 • Troværdige og autentiske voksne
 • At skærme barnet periodevis
 • At lære barnet nye kompenserende strategier
 • At inkludere barnet på sigt, hvis det giver mening

Disse ydelser er inkluderet i timeprisen

 • Formøde og forventningsafstemning mellem støtte/inklusionspædagogen, jer og PVB’s Pædagogiske Konsulent, inden opgaven sættes i gang.
 • Kontinuerlig supervision af støtte/inklusionspædagogen med fokus på opgavens handleplansmål. Supervisionen varetages af PVB’s Pædagogiske Konsulent.
 • Tovholderfunktion omkring skemalægning og øvrigt indhold i opgaven.
 • Dokumentation af nødværge i forbindelse med evt. udadreagerende adfærd.
 • Alle udgifter vedr. løn, pension, feriepenge samt evt. sygedagpenge og g-dage m.m.

Vi kommer gerne ud til et uforpligtende møde for at drøfte, hvordan vi kan hjælpe med støtte- eller inklusionsopgaver.

PVB dækker følgende ydelser jf. Lov om socialservice (Serviceloven):

Alle opgaver indledes med en grundig dialog og bliver tilpasset ud fra kundens ønsker og behov. På baggrund heraf tages stilling til hvilke rammer, der skal fastlægges for den pædagogiske indsats og for samarbejdet med barnet, den unge/voksne eller familien og de involverede professionelle. Der udarbejdes og fremsendes statusrapporter både undervejs i opgaven samt ved afslutningen af opgaven – ud fra jeres ønsker/behov. Støttepersonerne har kendskab til ICS og Signs of Safety.

 • § 41 – Merudgifter i hjemmet. Timeaflastning til forældre med hjemmeboende børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
 • § 45 – 15 timers ledsagelse om måneden til børn og unge mellem 12 og 18 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
 • § 52 – Særlig støtte til børn og unge i form af praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet. Rådgivning, familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer. En fast kontaktperson for barnet eller den unge eller for hele familien.
 • § 71 – Støttet eller overvåget samvær til anbragtebørn og unge og deres forældre. Støttet samvær jf. § 71, stk. 2 og Overvåget samvær jf. § 71, stk. 3
 • § 76 – Kontaktperson til unge ml. 18-23 år som kan bidrage med en god overgang til en selvstændig tilværelse og have fokus på at understøtte den unges uddannelse og beskæftigelse samt øvrige relevante forhold, f.eks. anskaffelse af selvstændig bolig.
 • § 85 – Socialpædagogisk bistand til personer, der på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Bistanden kan ydes som et element i et samlet tilbud om bl.a. rådgivning, støtte, hjælp til pleje, behandling, træning eller ledsagelse til personer uanset deres boform.
 • § 97 –Ledsageordning til unge og voksne borgere mellem 12 og 67 år med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.
Vil du vide mere

Hvis du er interesseret i information om, hvilken fagperson vi kan tilbyde dig, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 70 27 12 18.

Hvis du ønsker at blive vikar, så tilmeld dig PVB Jobportal under menupunktet 'Bliv vikar'.

Download folder om PVB Trivsel

Mere om trivsel

PVB Trivsel er en særlig afdeling i PVB

Der udføres ikke vikaropgaver i PVB Trivsel, men opgaver hvor kommunen/forvaltningen har behov for at få varetaget en specifik opgave med en borger eller hos en familie, enten i en afgrænset periode eller i længerevarende/permanente opgaver.

PVB Trivsel har stort fokus på at bruge den/de samme medarbejdere i opgaverne, så kontinuiteten for borgeren opretholdes.

Hvad får I?

Når I som kommune vælger at benytte PVB Trivsel til løsning af en særlig opgave, oplever I en samarbejdspartner, som ikke alene har fokus på selve opgaven og de mennesker/borgere, der skal modtage støtten – men også varetagelsen af det administrative arbejde, der skal leve op til de regler og love som jeres forvaltning – og dermed vi – er underlagt.

PVB Trivsel varetager dermed opgaven på en måde, der reelt løfter en stor del af arbejdsbyrden fra jeres bord. Vi står for:

 • Ansættelse af medarbejderen som skal udføre opgaven
 • Lønbehandling
 • Forpligtigelser ift. alle udgifter vedr. sygedagpenge, G-dage, Pension m.m.
 • Supervision af medarbejderen
 • Der er i alle opgaver tilknyttet en pædagogisk konsulent fra PVB, som sørger for at koordinere opgaven efter jeres anvisninger og retningslinjer, så støttepersonen arbejder i den rigtige retning.
 • Udarbejdelse og fremsendelse af statusrapporter både undervejs i opgaven samt ved afslutningen af opgaven – ud fra jeres ønsker/behov. Støttepersonerne har kendskab til ICS og Signs of Safety.

Lave priser

Ovenstående arbejdsmetode betyder at PVB Trivsel ikke skal forveksles med aktører på området, hvor ydelsen primært er at finde en person til opgaven – hvorefter kommunen/forvaltningen selv i langt højere grad skal koordinere, supervisere samt være tovholdere på opgaven.

Vi kan dermed med sikkerhed sige at vores priser er særdeles konkurrencedygtige.

Risiko – sikkerhed

Det socialfaglige område er et af de mest følsomme områder – set i forhold til kommunens potentielle risiko for at havne i dagspressen af de forkerte årsager. I har derfor brug for en leverandør, som i hele sin organisation er solidt forankret i de love og regler, som er gældende – både ift. selve opgavens løsning, men som også opfylder de seneste krav vedr. GDPR/beskyttelse af personfølsomme oplysninger m.m.

Specialiserede autisme-konsulenter

PVB tilbyder støttekonsulenter med specialviden til borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelser og ADHD.

PVB’s støttekonsulenter  hjælper borgeren med at få skabt en hverdag, med mest mulig struktur og forudsigelighed. Målet er en høj grad af tryghed og trivsel og på sigt at lære strategier, der hjælper med at tackle hverdagens udfordringer.

Støtte og kontaktpersoner til børn og unge

Støtte og kontaktpersonsordninger kan have stor effekt på børn og unge, der har brug for at lære at stå på egne ben, eller som har brug for at træne sociale spilleregler eller strategier, som eksempelvis kan kompensere for neurokognitive vanskeligheder. Med en sådan ordning mødes barnet eller den unge af en professionel pædagog, som støtter vedkommende til at blive mere selvhjulpen og komme i bedre trivsel.

Overvåget og støttet samvær mellem børn og forældre

Formålet med det overvågede eller støttede samvær er at hjælpe forældre til anbragte børn med at gennemføre samvær med deres børn, så relationen mellem forældre og barn bibeholdes, og barnet samtidig oplever tryghed og omsorg i samværet. PVB Trivsel bruger uddannede pædagoger, som har stor erfaring med observation, vejledning og dokumentation.

Enkeltmandsprojekter

Døgninstitutioner kan lejlighedsvis have borgere, som ikke passer til den målgruppe, der normalt visiteres til institutionen. Det kan betyde, at borgeren stagnerer i sin udvikling eller ligefrem kommer i mistrivsel. Der kan således periodevis opstå et behov for at finde en anden fysisk lokalitet til borgeren for at skærme vedkommende eller den øvrige brugergruppe. Denne løsning kræver ofte supplement eller aflastning af institutionens faste personale med en eller flere medarbejdere fra PVB Trivsel.

Målgruppen for enkeltmandsprojekter kan være institutioner, som arbejder med udsatte unge, sindslidende samt mennesker med autisme eller udviklingshæmmede borgere. PVB Trivsel har stor erfaring med de metoder, der anvendes ved udadreagerende adfærd, eksempelvis Low Arousal.

Hjemmeboende handicappede børn

PVB Trivsel tilbyder professionel aflastning til familier med hjemmeboende børn med handicap. Aflastningen hjælper familien til at få hverdagen til at hænge sammen, så forældrene får mulighed for at give familiens øvrige børn kontakt og omsorg. Tilbuddet giver endvidere forældrene overskud til at tage sig af eksempelvis praktiske opgaver. Tilbuddet kan vare fra få timer/dage om ugen til døgnaflastning og betyder, at barnet får mulighed for at blive længere tid i eget hjem – ligesom barnet kan undgå aflastningsinstitutioner i kortere eller længere perioder.

Observations og vejledningsopgaver i udsatte familier

PVB Trivsel har erfaring med observation og vejledning i socialt udsatte familier, hvor det kommunale familieafsnit kan være bekymret for børnenes trivsel og/eller forældrenes forældreevne. Målgruppen kan være unge forældre eller forældre, som eksempelvis har en personlighedsforstyrrelse, et misbrug eller en lav IQ. I dialog med vores samarbejdspartnere tilrettelægger vi særlige pædagogiske forløb i familiens hjem eller på barselsgangen. Arbejdet i familierne kan endvidere omhandle pasning af børn i familiens eget hjem, hvis forældre uden netværk bliver akut indlagt eller aflastning til forældre, der venter på, at deres barn får tilbudt en aflastningsfamilie.